Verslo apskaitos standartai

Verslo apskaitos standartai – padeda įmonių vadovams, buhalteriams tinkamai tvarkyti įmonių apskaitą, teisingai įvertinti finansinę būklę, veiklos rezultatus.

Yra įvardijami šie pagrindiniai verslo apskaitos standartai: balansas, finansinė atskaitomybė, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavas kapitalas, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, atsargos, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, pardavimo pajamas, pelno mokestis, turto nuvertėjimas, užsienio valiutos kurso pasikeitimas, dotacijos ir subsidijos, tarpinė finansinė atskaitomybė, įmonių pertvarkymas, verslo jungimai, investicijos, finansinis turtas ir įsipareigojimai, nuoma ir panauda, pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos, biologinis turtas bei kiti.

Vadovaujantis šiais verslo apskaitos principais tvarkome buhalteriją, teikiame audito konsultacijas, ieškome optimalių sprendimų įmonėms.  

 

Pateikti užklausą